• V predmete ADK pre 2. ročník sú zahrnuté tieto tematické celky:

    - zdokonaľovanie 10-prstovej metódy písania na počítači, odstraňovanie chýb pri písaní

    - špeciálna úprava textu do odsekov

    - písanie číslic, znamienok a značiek v textoch

    - normalizovaná úprava písomností v obchodnej praxi.