• Kurz poskytuje žiakom základné učivo z oblasti elektrotechnických meraní a to - princíp, usporiadanie a vlastnosti analógových a číslicových meracích prístrojov, metódy merania základných veličín ( odpor, kapacita, indukčnosť, výkon,...), meranie vlastností elektronických súčiastok a zariadení, metódy meranie fyzikálnych veličín.